Výběrové řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada v oddělení Státní okresní archiv Brno –venkov v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba.
Místem výkonu služby je Rajhrad.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. březen 2018. Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • Komplexním zajišťováním odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání archivních rešerší a státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a vyřazováním písemností, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů.
  • Kontrola dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby včetně odborného dohledu nad vyřazováním dokumentů, přípravy a zpracováváním vědeckých edic archivních dokumentů.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 25. února 2018.

Výběrové řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada